آنتیگوا و باربودا دانشگاه هند غربی صندوق

logo

مرور عمومی برای دریافت تحت گزینه UWI:

- درخواست دهنده برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری که این گزینه را انتخاب می نماید نیازمند سرمایه گذاری مبلغ 150000 دالر امریکایی برای خانواده 6 نفری یا بیشتر از آن می باشد.
- حداقل افراد که در این درخواست می توانند شامل باشند باید 6 نفر باشند.
- اشتراک از طریق این گزینه می تواند یکی از اعضای خانواده را مستحق دریافت فیس یک ساله سکالرشپ دانشگاه/پوهنتون ویست اندیز سازد.

فیس حکومت

فیس مساعدت مبلغ بشمول فیس پیشبرد این روند برای خانواده الی 6 نفری
150000 دالر امریکایی
فیس مساعدت مبلغ بشمول فیس پیشبرد این روند برای خانواده الی 7 نفری یا بیشتر از آن که در بدل هر یک از وابسته گان اضافی به مبلغ 15000 دالر امریکایی فیس گرفته می شود
150000 دالر امریکایی

فیس های اضافی

فیس راستی آزمایی برای متقاضی اصلی مبلغ
7500 دالر امریکایی
فیس راستی آزمایی برای همسر مبلغ
7500 دالر امریکایی
فیس راستی آزمایی برای وابسته گان 18 سال و بالاتر از آن مبلغ
4000 دالر امریکایی
فیس راستی آزمایی برای وابسته گان بین 12 الی 17 سال مبلغ
2000 دالر امریکایی
فیس پاسپورت و تصدیق نامه برای هر یک از اعضای خانواده مبلغ
300 دالر امریکایی