مقایسه برنامه ها

برآورد هزینه ها برای خانواده 4 (کودکان کوچک)

ارز
نیاز به ارزش خالص
نوع سرمایه گذاری
مبلغ سرمایه گذاری
هزینه های دولت
زمان اقامت
زمان تابعیت
مورد نیاز اقامت فیزیکی (برای تابعیت )
مصاحبه
کشورهای بدون ویزا