تابعیت از راه اهدا

چند کشور، برای رفع نیاز مبرم‌شان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برنامه‌های تابعیت از راه سرمایه‌گذاری اجرا می‌کنند. بعضی دولت‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند و، در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، به متقاضیان تابعیت می‌دهند. این صندوق‌ها بازدهی ندارند و سرمایه غیرقابل‌استرداد است و، ‌به همین دلیل، این سرمایه‌گذاری‌ها «اهدای کمک» خوانده می‌شوند.

بنابراین، کشورها می‌توانند این وجوه را به منظور تقویت اقتصاد در پروژه‌های خودشان، از قبیل پروژه‌های عمرانی، توسعه‎ی کسب‌وکار و ایجاد شغل، سرمایه‌گذاری کنند.
کمک مالی غیرقابل‌استرداد فقط یک بار در ازای تأیید درخواست تابعیت، و بعد از راستی‌آزمایی‌ها و بررسی‌های موشکافانه، انجام می‌شود.
مبلغ کمک مالی به تعداد متقاضیان تابعیت و سن‌شان بستگی دارد.

برنامه‎های مبتنی بر سرمایه‌گذاری ترکیبی، مرکب از اهدای مالی، املاک و اوراق قرضه